Menu
kde se nacházíte : Úvod

Jarní soutěž

Pravidla „Velké jarní soutěže se Zahradnictvím SPOMYŠL“ pořádané společností EKOFARMA Ledčice s.r.o.

 

1.           Organizátor a provozovatel  Velké jarní soutěže „ZAHRADNICTVÍ SPOMYŠL“ 

Organizátorem a provozovatelem  je společnost EKOFARMA Ledčice  s.r.o. se  sídlem Praha 2, Krkonošská 2001/16, PSČ 120 00,  IČ: 05311578 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261698 dále téže jen „provozovatel“)

 

2.            Velká jarní soutěž se Zahradnictvím Spomyšl

(dále též jen „Jarní soutěž“ nebo „Velká jarní soutěž) je spotřebitelská soutěž, kterou provozovatel připravil pro všechny věrné zákazníky ZAHRADNICTVÍ SPOMYŠL. Jarní soutěž bude probíhat v termínu od 1.1. 2017 do 31.5. 2017 (dále též jen „termín konání spotřebitelské soutěže“) na internetové adrese www.zahradnictvi-spomysl.cz a v provozovně na adrese Spomyšl 163, 27705 Spomyšl.

 

 

3.         Podmínky účasti ve „Velké jarní soutěži se Zahradnictvím Spomyšl“ a registrace do soutěže

Účastníkem spotřebitelské soutěže se může stát každá fyzická osoba, která v době termínu konání spotřebitelské soutěže nakoupí v Zahradnictví SPOMYŠL zboží v minimální hodnotě  300,- Kč (včetně DPH),  řádně vyplní dotazník na internetu a odešle. Internetová adresa a kód potřebný k přihlášení do soutěže je uveden na účtence, kterou obdrží každý při nákupu v zahradnictví. Každý účastník spotřebitelské soutěže se může přihlásit tolikrát, kolik uskuteční nákupů po dobu trvání soutěže. Po registraci bude každému na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci, zasláno potvrzení o registraci do soutěže. Tato registrace bude vytištěna a umístěna do zapečetěného plastového boxu, který bude umístěn v Zahradnictví před začátkem losování.

Dále se účastníkem spotřebitelské soutěže může stát každá fyzická osoba, která v době termínu konání Jarní soutěže objedná, následně odebere a zaplatí zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.zahradnictvi-spomysl.cz v minimální hodnotě 300,- Kč (včetně DPH). Po dodání zboží bude každému zákazníkovi doručena elektronickou poštou internetová adresa a kód potřebný k přihlášení do soutěže. Po registraci bude každému na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci, zasláno potvrzení o registraci do soutěže. Tato registrace bude vytištěna a umístěna do zapečetěného plastového boxu, který bude umístěn v Zahradnictví před začátkem losování. Spotřebitelská soutěž je určena pouze a jen pro spotřebitele/koncové zákazníky, kteří nakoupí jednorázově zboží v minimální hodnotě – ceně  300,- Kč (včetně DPH) a není určena pro právnické osoby. Ze spotřebitelské soutěže budou vyloučeny bez nároku na ceny vyřazeny všechny registrace, jejichž obsah bude vyplněn nesprávně, neúplně, nebo budou obdobným způsobem nesplňovat pravidla spotřebitelské soutěže.

 

4.           Ceny, losování a  předání cen

Hlavní cenou je  zahradní traktůrek Husqvarna. Druhou cenou je zahradní sekačka značky Husqvarna. Třetí cenou je motorová pila značky Husqvarna. Losování provede provozovatel za účasti veřejnosti a toto proběhne dne 17. června 2017 v 15 hodin v areálu Zahradnictví ve Spomyšli, přičemž pro případ, že by se nebylo možno s výherci do čtrnácti dnů od samotného losování spojit, bude po čtrnácti dnech losován náhradní výherce. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování provozovateli spotřebitelské soutěže. Losování proběhne tak, že odpovědný zástupce provozovatele vybere náhodně z řad veřejnosti osobu, která bude losovat vždy jednu cenu. 

Z organizačních důvodů se losování přesouvá na sobotu dne 24.června v 15 hodin.

 

5.            Zpracování osobních údajů

Účastí ve spotřebitelské soutěži souhlasí každý účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů do databáze provozovatele a s jejich následným zpracováváním, a to buď samotným provozovatelem nebo prostřednictvím jiného zpracovatele pro marketingové účely provozovatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích či jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a na dobu do odvolání souhlasu. Účastník spotřebitelské soutěže si je vědom svých práv zakotvených v ustanoveních § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že má právo na opravu osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv ze strany provozovatele jako zpracovatele a zároveň správce osobních údajů či jiného zpracovatele osobních údajů jako správce se může účastník spotřebitelské soutěže obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Každý účastník spotřebitelské soutěže rovněž souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a město, v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto spotřebitelskou soutěží a nabízeným zbožím provozovatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejněny výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků spotřebitelské soutěže, a to po dobu 2 let od ukončení spotřebitelské soutěže.

 

6.       Závěrečná ustanovení. 

Provozovatel si zcela vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této spotřebitelské soutěže. Provozovatel je zároveň oprávněn spotřebitelskou soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit pravidla. Vymáhání cen soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této spotřebitelské soutěže ztrácí účastník spotřebitelské soutěže nárok na případnou cenu. Výsledky losování spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a obchodní zástupci provozovatele a všechny spolupracující osoby a osoby blízké těmto osobám. V případě, že se výhercem hlavní ceny stane osoba, která je zaměstnancem, obchodním zástupcem či spolupracující osobou nebo osobou jim blízkou, nedojde k předání hlavní ceny. Stejně tak nedojde k předání hlavní ceny v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo obdobného trestněprávního jednání ze strany některého z účastníků spotřebitelské soutěže či jiné osoby, která by dopomohla danému účastníku spotřebitelské soutěže k získání ceny. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Provozovatel bude při těchto změnách maximálně zohledňovat zájem účastníků Velké jarní soutěže „ZAHRADNICTVÍ SPOMYŠL“

 

 

V Praze dne 11.6. 2017

 

za společnost EKOFARMA Ledčice s. r. o.

Lukáš Leger - jednatel